Phone

0546 682 48 30

  • boşanma avukatı nedir Boşanma; evliliğin hukuken sonlandırılması işlemi olup   boşanma davası ise tarafların birbirlerinden mali ve hukuki haklarını talep ettikleri süreçtir. Anlaşamayan  tarafların bu süreçte birbirlerinin hayatını çekilmez hale getirdikleri psikolojik travmaya neden oldukları da görülmektedir. Boşanma davasında;  çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka ve kusurlu eşin tazminat ödemesi gibi hukuki sorunlarla boğuşan eşlere bu […]

  • İstanbul Avukat   Avukat mesleği; her hak sahibine hakkı teslim etme fonksiyonu olarak ifade edilen adalet mekanizmasının savunan ve talep eden kısmını oluşturmaktadır Avukatlık mesleği mücadele gerektiren bir hak arama ameliyesidir Avukatlık, sorun çözme mesleğidir. Bireyin diğer bireylerle ya da devlet idaresiyle karşılaştığı idari yada mali sorunların hallinde avukat yol göstermek, gerektiğinde bireyi bizzat temsil […]

  • mal ortaklığı A. Genel Olarak Mal ortaklığı rejimi ise TMK. 256–281 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu rejimde kanun öngördüğü ve kişisel mal olarak kabul edilenler dışındaki tüm mallar ve gelirler eşler arasında ortaktır. Bu ortaklığın bir sonucu olarak eşlerin birbirinden bağımsız olarak bu mallar üzerinde tasarrufta bulunma yetkileri olmadığı gibi alelade yönetim işleri hariç olmak üzere […]

  • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde TMK. 244-255 maddeleri arasında düzenlenmiş olup akdi mal rejimlerinden birisidir. Bu mal rejiminin en büyük özelliği türk hukukçuları tarafından geliştirilmiş olmasıdır. bu mal rejimi bazı yönleriyle edinilmiş mallara katılma rejimine benzemektedir Bu mal rejiminin kurulmasından sonra edinilen, ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik […]

  • MAL AYRILIĞI REJİMİ A. Kavram ve Önem Mal ayrılığı rejimi gerek 743 sayılı Türk kanunu medenisi döneminde yasama rejimi olması nedeniyle halen önceki evliliklere uygulanıyor olması gerekse de olağanüstü mal rejimi olması nedeniyle önemlidir. Kanunda 242 ve 243. maddelerde düzenlenmiş olup 243. maddede paylaşmalı mal ayrılığı rejimine gönderme yapılarak göreceli olarak rejimin kapsamı genişletilmiştir. B. […]

  • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA KANUNİ/KURAL MAL REJİMİ ( EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ) I. GENEL OLARAK DÜZENLEME 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda kural/kanuni mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmiştir( TMK m. 202 /1). Bu rejimde, edinilmiş mallar ve kişisel mallar olmak üzere her eşe ait iki çeşit mal vardır. Kanunda bir edinilmiş ve kişisel malların […]

  • EŞLER ARASINDA MAL REJİMLERİ 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun kabulüyle, Türk aile hukukunda edinilmiş mallara katılma rejimi yasal rejimi olarak kabul edilmiştir. Önceki, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi, mal rejiminin tasfiyesinde özellikle çalışmayan kadın aleyhine düzenlemeler içermekteydi. Anılan önceki yasada, kabul edilen yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejiminde, uygulamanın geliştirdiği katkı payı kavramı bir […]

  • BOSANMA HALINDE MADDİ ve MANEVI TAZMINAT A – GENELOLARAK Boşanma kararı ile eşler arasındaki evlilik birligi sona erer .Boşanma eşler açısından bir takım sonuclar dogurur, bunlardan belki de en önemlisi mali sonuçlarıdır. inceleme konumuz, boşanmanın mali sonuçlarından olan maddi ve manevi tazminatın Konuyu düzenleyen Medeni Yasa’nın (MY)143. maddesinin başlığında açıkça “boşanma halinde tazminat” denmiştir. Boşanma […]

  • VELÂYET A. Genel olarak I. Koşullar MADDE 335.- Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar. II. Ana ve baba evli ise MADDE 336.- Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti […]

  • evliliğin iptali Aşağıdaki hallerin varlığı halinde evliliğin İptali davası açılabilr EVLENME EHLİYETİ A. Ehliyetin koşulları I. Yaş MADDE 124.- Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. […]

1 2